رویداد

مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم

مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم، دستور جلسه: تغییر و اصلاح مفاد اساسنامه مجتمع، مجتمع تجاری زمرد درگهان جزیره قشم

مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم

آگهی نوبت سوم دعوت به مجمع عمومی فوق العاده مجتمع تجاری زمرد درگهان
بدین وسیله از کلیه اعضاء و مالکین مجتمع تجاری زمرد دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده (نوبت سوم( که راس ساعت ۱۰روز چهارشنبه مورخ ۰2 اسفند ماه۱۴۰2در محل تعیینی به نشانی مسجد مجاور مجتمع زمرد تشکیل خواهد شد با در دست داشتن مدارک مالکیت و در صورت حضور نماینده آنها ضمن ارائه وکالتنامه رسمی معتبر شرکت نمایند.
توجه: در صورتی که هر یک از اعضاء بنا به دلایلی نتوانند در مجمع فوق حضور یابند می توانند امتیاز حق خویش ( اعم از حق حضور و یا حق رای( را به یک نماینده تام الاختیار تفویض نمایند.
نیاز به توضیح است که این مجمع با حضور هر تعداد از مالکان یا نماینده قانونی آنها که دارای مساحت اختصاصی می باشند رسمیت می یابد و تصمیماتی که در دستور جلسه به شرح ذیل مشخص گردیده، برای کلیه اعضاء و مالکین و قائم مقام اعضاء ( اعم از حاضرین، غائبین یا مخالفین (نافذ، معتبر و لازم الاتباع خواهد بود.
لازم به ذکر است نوبت اول و دوم مجمع به سبب عدم رعایت حد نصاب تشکیل نگردید.
دستور جلسه:
تغییر و اصلاح مفاد اساسنامه مجتمع

رئیس هیات امنای مجتمع تجاری زمرد

مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم، دستور جلسه: تغییر و اصلاح مفاد اساسنامه مجتمع، مجتمع تجاری زمرد درگهان جزیره قشم

مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم، دستور جلسه: تغییر و اصلاح مفاد اساسنامه مجتمع، مجتمع تجاری زمرد درگهان جزیره قشم

دیدگاهتان را بنویسید