رویداد

مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت سوم

آگهی نوبت سوم دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه مجتمع تجاری زمرد

آگهی نوبت سوم دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه مجتمع تجاری زمرد

بدین وسیله از کلیه اعضاء و مالکین مجتمع تجاری زمرد درگهان دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم که راس ساعت ۱۰روز چهارشنبه مورخ ۰2اسفند ماه۱۴۰2 در محل تعیینی به نشانی مسجد مجاور مجتمع زمرد تشکیل خواهد
شد با در دست داشتن مدارک مالکیت و در صورت حضور نماینده آنها ضمن ارائه وکالتنامه رسمی معتبر شرکت نمایند.
توجه: در صورتی که هر یک از اعضاء بنا به دلایلی نتوانند در مجمع فوق حضور یابند می توانند امتیاز حق خویش (اعم از حق حضور و یا حق رای ( را به یک نماینده تام الاختیار تفویض نمایند.
نیاز به توضیح است که این مجمع با حضور هر تعداد از مالکان یا نماینده قانونی آنها که دارای مساحت اختصاصی می باشند رسمیت می یابد و تصمیماتی که در دستور جلسه به شرح ذیل مشخص گردیده، برای کلیه اعضاء و مالکین و قائم مقام اعضاء ( اعم از حاضرین، غائبین یا مخالفین (نافذ، معتبر و لازم الاتباع خواهد بود.
لازم به ذکر است نوبت اول و دوم مجمع به سبب عدم رعایت حد نصاب تشکیل نگردید.
دستور جلسه:
استماع گزارش هیات امناء
انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات امناء به مدت دو سال
انتخاب یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل
به مدت یک سال
انتخاب یک نفر از مدیران به عنوان خزانه دار
رئیس هیات امنای مجتمع تجاری زمرد

آگهی نوبت سوم دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه مجتمع تجاری زمرد

آگهی نوبت سوم دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه مجتمع تجاری زمرد

دیدگاهتان را بنویسید